ZPOH

Odpadové hospodárstvo je široká problematika, ktorá sa dotýka veľmi veľkého okruhu subjektov.

Od firiem, právnických osôb, obcí až po občana. Pre bezproblémový chod odpadového hospodárstva je dôležitý každý z týchto subjektov. A prevažná väčšina z týchto subjektov má prirodzený záujem na tom, aby odpadové hospodárstvo fungovalo čo najlepšie.

Obce, združenia obchodných spoločností, zberové spoločnosti, spracovatelia odpadov, či organizácie zodpovednosti výrobcov majú svoje špecifické predstavy o tom, ako by malo odpadové hospodárstvo správne fungovať.

Skĺbiť však všetky záujmy a predstavy o tomto fungovaní, je zrejme v mnohých prípadoch problematické.

Existuje však aj ďalšia skupina, ktorá prioritne nemá žiaden z týchto špecifických záujmov. Sme ňou my, poradcovia v odpadovom hospodárstve.

Naším prvoradým záujmom je čo najprehľadnejšia legislatíva, ktorú vieme následne aplikovať do praxe našim zákazníkom, ktorým sa staráme o odpadové hospodárstvo, radíme im na školeniach, seminároch, internete či inou formou.

Aby sme však naše predstavy mohli realizovať, je potrebné spojiť sily. A práve preto sme založili našu stavovskú organizáciu (OZ Združenie poradcov v odpadovom hospodárstve), ktorá by mala napomáhať k plneniu cieľov združenia a záujmov jej členov.

Legislatíva

Zapájať sa do legislatívneho procesu v OH poskytovaním pripomienok, návrhov a podnetov.

Podpora

Podporovať a obhajovať spoločné záujmy poradcov a zaoberať sa riešením spoločných problémov.

Informácie

Združovať poradcov (podnikateľské subjekty poskytujúce poradenstvo) v OH s cieľom výmeny informácií a spoločného postupu pri zlepšovaní stavu v OH.

Odborný rast

  • Dbať na dodržiavanie etického kódexu poradcov a zabezpečovať ich odborný rast a vzdelávanie.

Pomoc

Stať sa poradným orgánom pre Ministerstvo životného prostredia v oblasti odpadového hospodárstva

Kto sa nemôže stať členom

Členom združenia môže byť každá fyzická osoba – podnikateľ alebo právnická osoba, ktorá súhlasí so Stanovami OZ a Kódexom poradcu a jej hlavným predmetom činnosti je poradenstvo v oblasti životného prostredia (prioritne v odpadovom hospodárstve).

Členom združenia nemôže byť napríklad:

  • Koordinačné centrum, OZV alebo Tretia osoba,
  • Osoba, ktorá nakladá s odpadom, kde táto činnosť tvorí hlavný predmet podnikania,
  • Obec alebo mesto,
  • Iné záujmové združenie,
  • Osoba, ktorú na základe pripomienok členov odmietne riadiaci orgán jednohlasne. 

Stanovy zdruťenia

Etický kódex

Výpis z registra

IČO

Chceš sa stať členom? Vyplň dotazník.